sữa gián

Sữa gián tốt gấp 3 lần sữa bò

Sữa gián tốt gấp 3 lần sữa bò

Trong một nghiên cứu mới đây, nhóm chuyên gia đã đưa dự án trong việc sắp xếp gene sản xuất tinh thể protein sữa trong cơ thể gián. Nghiên cứu này được cho là bước đột phá, có ý nghĩa