mối trong nhà

Kiến thức phòng chống mối trong nhà

Kiến thức phòng chống mối trong nhà

Mối không dừng lại ở việc chỉ ăn gỗ, chúng ăn nhiều thức khác nhau như thảm, các tấm thạch cao, đồ gỗ, kệ, củi, lương khô, tiền bạc và sách. Đặc biệt với các khối bất động sản, chúng