L-Drint-20TC

Thuốc diệt mối L-Drint-20TC chất lượng cao

Thuốc diệt mối L-Drint-20TC chất lượng cao

Đối với cây lớn lên, đào một rãnh bán kính là 25 cm và sâu 15 cm quanh gốc cây và áp dụng nhũ tương 0,3% trên 1 lít cho mỗi cây. Thay thế, áp dụng nhũ tương trên thân